1. W grze mogą brać udział osoby pełnoletnie w pełni świadome oraz poczytalne.
 2. Podczas imprezy "Studenci do broni" uczestnicy mogą używać wyłącznie sprzętu paintballowego dostarczonego przez organizatora.
 3. Podczas gry uczestnicy mogą korzystać tylko z kulek zakupionych u organizatorów.
 4. Osoby które spóźnią się na zbiórkę będą mogły uczestniczyć w imprezie pod warunkiem wolnych miejsc.
 5. Na zbiórkę należy przynieść imienny dowód wpłaty za miejsce wykupione w imprezie "Studenci do broni".
 6. Uczestnicy mogą używać sprzętu paintballowego wyłącznie na polu gry – wyznaczonym przez organizatora.
 7. Na terenie gry mogą przebywać jedynie osoby upoważnione: uczestnicy, sędziowie, organizatorzy.
 8. Każdy uczestnik przebywający na polu gry zobowiązany jest do bezwzględnego założenia maski paintballowej (ochronnej).
 9. Maskę ochronną można zdjąć jedynie w strefie do tego celu przeznaczonej (neutralnej) wyznaczonej przez organizatora.
 10. Nie można kierować ognia w stronę osób nie posiadających masek, jeżeli jakakolwiek osoba będzie przebywała na polu gry bez maski należy niezwłocznie powiadomić organizatora lub sędziego.
 11. Osoba opuszczająca pole gry zabezpiecza język spustowy (blokuje marker) podnosi wolną rękę do góry, lufę markera kieruje w dół i możliwie najszybciej kieruje się do strefy neutralnej. Osoba trafiona nie bierze udziału w grze i udaje się do strefy neutralnej.
 12. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
  - trafienia kulką paintballowi pozostawiającą ślad farby (trafienie w broń nie powodują wyeliminowanie z gry),
  - decyzji sędziego.
 13. Poza polem gry oraz w strefie neutralnej broń musi być w stanie zabezpieczonym i lufą skierowana do ziemi.
 14. Bezpieczna odległość do wykonania strzału w przeciwnika wynosi 10 metrów.
 15. Zabrania się atakowania osób, zwierząt i przedmiotów nie będących celem gry.
 16. Walka wręcz jest zabroniona.
 17. Osoby nie będące uczestnikami gry "Studenci do broni" zobowiązane są przebywać poza polem gry , w strefie bezpiecznej (neutralnej), osoby będące w strefie neutralnej są zobowiązane do wykonywania próśb i poleceń instruktorów i organizatorów.
 18. Obowiązuje zakaz przestawiania parametrów sprzętu, ulepszania broni, regulowania prędkości wylotu kulek.
 19. Kulki które leżały na ziemi lub miały kontakt z podłożem należy wyrzucić, nie można takich kulek ponownie użyć.
 20. Przed rozpoczęciem gry "Studenci do broni" każdy uczestnik zostanie przeszkolony z zakresu bezpieczeństwa oraz działania i obsługi sprzętu.
 21. Uczestnik oświadcza iż jest świadomy ryzyka płynącego z udziału w grze "Studenci do broni", w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik oświadcza również iż w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych wypadków nie będzie rościł żadnych pretensji do organizatorów.
 22. Na użyczającym grupie "Studenci do broni" nie ciążą żadne zobowiązania, ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby użytkujące wypożyczony przez niego sprzęt, od momentu użyczenia do momentu oddania zestawu.
 23. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego informowania organizatorów o jakimkolwiek niepożądanym działaniu zestawu, niezgodnym z regulaminem zachowaniu innych graczy.
 24. Wypożyczający zobowiązuję się do zwrócenia zestawu jak i wszystkich jego elementów w stanie nienaruszonym.
 25. Od momentu użyczenia do momentu zwrócenia zestawu, uczestnik wypożyczający zestaw paintballowy (jak i wszystkie jego części) jest w pełni odpowiedzialny za szkody wyrządzone w wyniku jego użytkowania.
 26. Uczestnik nie może używać zestawu pod wpływem alkoholu, leków i innych substancji odurzających mogących wpłynąć negatywnie na jego stan psychofizyczny.
 27. Każdy uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się hierarchii stopni nadanych przed grą, oraz wykonywania poleceń (rozkazów) uczestnika wyższego stopniem.
 28. Podczas jazdy samochodami terenowymi oraz motocyklami uczestnicy zobowiązani są do wykonywania poleceń kierowcy, oraz stosowanie się do zasad ogólnie pojętego "zdrowego rozsądku" tak aby uniknąć kontuzji i sytuacji które mogłyby zagrozić życiu naszemu lub komukolwiek innemu.
 29. Każdy uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia kwoty 65 zł na konto bankowe (nr konta podany na stronie www.studencidobroni.ja-yhymm.pl) w celu wypożyczenia sprzętu oraz akcesoriów potrzebnych do organizacji i przeprowadzenia bitwy paintballowej "Studenci do broni".
 30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca oraz terminu imprezy "Studenci do broni".
 31. Na wszystkich członkach grupy "Studenci do broni" nie ciążą żadne zobowiązania, ani nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych przez osoby biorące udział w "Studenci do broni" przez cały czas trwania imprezy.
 32. Aby zarezerwować miejsce w bitwie paintballowej "Studenci do broni" należy wypełnić ankietę zgłoszeniową i wysłać ją na maila studenci.do.broni@gmail.com oraz wpłacić kwotę 65 zł na konto bankowe. Wykonanie tych dwóch czynności skutkuje wpisaniem na listę uczestników bitwy "Studenci do broni". Decyduje kolejność zgłoszeń.
 33. Wybór przynależności do Armii w formularzu rejestracyjnym nie jest jednoznaczny z docelowym przydziałem (w zależności od ilości wolnych miejsc).
 34. W przypadku gdy uczestnik "Studenci do broni" nie będzie stosował się do któregokolwiek punktu regulaminu, może zostać usunięty z pola gry, bez możliwości zwrotu wpłaconej gotówki.
 35. JESTEM ŚWIADOMY IŻ WYPEŁNIAJĄC FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE WYŻEJ WYMIENIONE PUNKTY REGULAMINU oraz OŚWIADCZENIA: 1. Zapoznałem się z zasadami prawidłowego użytkowania sprzętu i zobowiązuję się do ich stosowania.
 2. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera paintballowego, granatów dymnych, granatów paintballowych, ekranów dymnych, butli CO2, HP, oraz innych sprzętów wchodzących w skład imprezy "Studenci do broni".
 3. Jestem świadomy aktu iż wszyscy członkowie grupy "Studenci do broni" (użyczający) wypożyczają jedynie sprzęt paintballowy (zestaw): marker paintballowy, maska, butla CO2, mundur, kamizelka taktyczna (lub opcjonalnie: wycior, granaty dymne, granaty paintballowe, ekrany dymne, radiotelefony).
 4. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania markera paintballowego, granatów dymnych , granatów paintballowych , ekranów dymnych, sobie jak i innym osobom i mieniu.
 5. Oświadczam że ubezpieczenie OC jak i NW wykupuję we własnym zakresie.
 6. Zobowiązuję się do zwrócenia zestawu w stanie nienaruszonym – wszystkich jego elementów.
 7. Od momentu użyczenia do momentu zwrócenia zestawu, jestem za niego (jak i wszystkie jego części) oraz szkody wyrządzone w wyniku jego użytkowania w pełni odpowiedzialny.
 8. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z ukształtowania terenu, stanu budynków, oraz przedmiotów znajdujących się na terenie gry które mogą być groźne dla mojego życia i zdrowia.
 9. Zostałem poinformowany o konieczności prawidłowego używania maski paintballowej, oraz o fakcie, iż niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa gry może spowodować utratę zdrowia mojego jak i innych uczestników jak i osób postronnych.